بسم الله الرحمن الرحیم 

10 فروردين, 1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

معرفي آزمايشگاه ها و كارگاه ها به تفكيك دانشكده همراه با موقعيت مكاني

  دانشكده فني و مهندسي

دانشكده گروه آزمايشگاه /كارگاه موقعيت مكاني تلفن تماس
ساختمان طبقه
فني و مهندسي برق آزمايشگاه كنترل و PLC دكتر سلطاني همكف- چپ 31872751
برق آزمايشگاه مدار مخابراتي و تلوزيون دكتر سلطاني همكف- چپ 31872751
برق كارگاه برق و سيم پيچي دكتر سلطاني همكف- چپ 31872770
برق مركز كامپيوتر تخصصي دكتر سلطاني همكف- چپ 31872772
برق آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي دكتر سلطاني همكف- چپ 31872771
برق آزمايشگاه اندازه‌گيري و مدار دكتر سلطاني همكف- چپ 31872770
برق آزمايشگاه الكترونيك 1 و مركز پروژه دكتر سلطاني همكف- راست 31872736
برق آزمايشگاه الكترونيك 2 دكتر سلطاني همكف- راست 31872748
برق آزمايشگاه الكترونيك 3 دكتر سلطاني همكف- راست 31872748
برق آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك دكتر سلطاني زيرزمين-راست 31872770
نساجي آزمايشگاه كنترل كيفيت مهندسي همكف- چپ 31872543
نساجي آزمايشگاه علوم الياف مهندسي اول- چپ 31872539
نساجي آزمايشگاه رنگرزي و پليمريزاسيون مهندسي اول - راست 31872541
نساجي كارگاه بافندگي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872537
نساجي كارگاه ريسندگي و كارگاه دوخت كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872537
نساجي كارگاه اكسترودر كوچه مابين عمران و تاسيسات 31872537
نساجي كارگاه چاپ و پليمر دانشكده شيمي 31872537
نساجي آزمايشگاه تحقيقات ارشد و دكتري دانشكده شيمي 31872537
مواد آزمايشگاه متالوگرافي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872569
مواد آزمايشگاه خواص مكانيكي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872569
  مواد آزمايشگاه آناليز مواد(اسپكترومتري) كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872296
مواد كارگاه جوشكاري و ورقكاري كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872565
مواد كارگاه مدلسازي روبروي دانشكده شيمي 31872565
مواد آزمايشگاه عمليات حرارتي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872569
مواد آزمايشگاه خوردگي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872569
مواد مركز تحقيقات و پروژه كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872569
مواد كارگاه ذوب فلزات و ريخته گري كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872567
مواد كارگاه ماشين ابزار و قالبسازي جنب ساختمان مهندسي (راست) 31872567
عمران آزمايشگاه خاك و مصالح عمران همكف- راست 31872686
عمران آزمايشگاه بتن عمران همكف - چپ 31872686
عمران كارگاه جوشكاري و قالب بندي كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872686
عمران آزمايشگاه هيدروليك كوچه مابين عمران و ولي عصر 31872686
عمران آزمايشگاه مقاومت مصالح كوچه مابين عمران و تاسيسات 31872686
عمران آزمايشگاه سازه كوچه مابين عمران و تاسيسات 31872686
كامپيوتر آزمايشگاه نرم افزار 1 دكتر سلطاني همكف- راست 31872752
كامپيوتر آزمايشگاه نرم افزار 3 دكتر سلطاني همكف- راست 31872752
كامپيوتر آزمايشگاه نرم افزار 2 دكتر سلطاني همكف- راست 31872752
كامپيوتر آزمايشگاه سخت افزار دكتر سلطاني همكف- راست 31872752

  دانشكده هنر و معماري

دانشكده گروه آزمايشگاه /كارگاه موقعيت مكاني تلفن تماس
ساختمان طبقه
هنر و معماري هنر كارگاه عكاسي آنالوگ دانشكده هنر همكف- راست 31872529
هنر كارگاه عكاسي ديجيتال دانشكده هنر همكف- راست 31872529
هنر كارگاه   لباس (الگو) دانشكده هنر پشت ساختمان 31872616
هنر كارگاه   لباس (دوخت ) دانشكده هنر پشت ساختمان 31872616
هنر كارگاه چاپ دستي دانشكده هنر زيرزمين- چپ 31872529
هنر كارگاه چاپ باتيك و قلمكار دانشكده هنر زيرزمين- راست 31872529
هنر كلاس طراحي 33 دانشكده هنر همكف- چپ -
هنر كلاس طراحي 35 دانشكده هنر همكف- چپ -
هنر كلاس طراحي 37 دانشكده هنر همكف- سالن -
هنر كلاس طراحي 43 دانشكده هنر اول -چپ -
هنر كلاس طراحي 48 دانشكده هنر اول -چپ -
هنر مركز كامپيوتر تخصصي 1 دانشكده هنر اول - راست 31872530
هنر مركز كامپيوتر تخصصي 2 دانشكده هنر اول - راست 31872530
هنر كارگاه حجم سازي دانشكده هنر زيرزمين- چپ 31872522
هنر كارگاه مرمت دانشكده هنر زيرزمين- چپ 31872522
هنر سالن طراحي (آتليه) دانشكده هنر جنب ساختمان -
هنر كارگاه بافت دانشكده هنر همكف- راست -
هنر كلاس طراحي 34 دانشكده هنر همكف- چپ -
هنر كارگاه مولاژ 36 دانشكده هنر همكف- چپ -
هنر كلاس طراحي 41 دانشكده هنر اول -چپ -
هنر كلاس طراحي 44 دانشكده هنر اول -چپ -
هنر كارگاه طراحي چاپ جنب ساختمان گروه عمران 31872533

  دانشكده علوم پايه

دانشكده گروه آزمايشگاه /كارگاه موقعيت مكاني تلفن تماس
ساختمان طبقه
علوم پايه شيمي آزمايشگاه شيمي عمومي و تجزيه دانشكده شيمي همكف 31872579
شيمي آزمايشگاه شيمي معدني و شيمي فيزيك دانشكده شيمي همكف 31872575
شيمي آزمايشگاه شيمي آلي دانشكده شيمي همكف 31872578
شيمي كارگاه شيشه گري دانشكده شيمي همكف 31872581
شيمي آزمايشگاه صنعتي دانشكده شيمي زيرزمين 31872581
شيمي آزمايشگاه معدني و كاربردي ارشد و دكتري دانشكده شيمي اول 31872582
شيمي آزمايشگاه آناليز دانشكده شيمي اول 31872582
شيمي آزمايشگاه تجزيه ارشد و دكتري دانشكده شيمي اول 31872582
شيمي آزمايشگاه آلي ارشد و دكتري دانشكده شيمي اول 31872582
فيزيك آزمايشگاه فيزيك 1 دكتر سلطاني زيرزمين- چپ 31872765
فيزيك آزمايشگاه فيزيك2 دكتر سلطاني زيرزمين- چپ 31872765
فيزيك آزمايشگاه اپتيك دكتر سلطاني زيرزمين- چپ 31872765

  دانشكده پزشكي

دانشكده گروه آزمايشگاه /كارگاه موقعيت مكاني تلفن تماس
ساختمان طبقه
پزشكي پزشكي آزمايشگاه فيزيك پزشكي دانشكده پزشكي همكف - راست

31872664

داخلي 166

پزشكي آزمايشگاه پاتولوژي- بافت شناسي دانشكده پزشكي همكف - راست

31872664

داخلي 153

پزشكي آزمايشگاه تشريح و كالبد شناسي دانشكده پزشكي زيرزمين- راست

31872664

داخلي 151

پزشكي آزمايشگاه آناتومي دانشكده پزشكي زيرزمين- راست

31872664

داخلي 150

پزشكي آزمايشگاه ميكروب- انگل - قارچ دانشكده پزشكي زيرزمين- چپ

31872664

داخلي 169

پزشكي آزمايشگاه بيوشيمي- ايمنولوژي دانشكده پزشكي زيرزمين- چپ

31872664

داخلي 0

پزشكي آزمايشگاه پراتيك دانشكده پزشكي زيرزمين- چپ

31872664

داخلي 168

پزشكي آزمايشگاه فيزيولوژي دانشكده پزشكي زيرزمين- چپ

31872664

داخلي 168

  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده گروه آزمايشگاه /كارگاه موقعيت مكاني تلفن تماس
ساختمان طبقه
كشاورزي و منابع طبيعي گياه پزشكي آزمايشگاه حشره شناسي ولي عصر زيرزمين 31872579
گياه پزشكي هرباريوم ولي عصر زيرزمين 31872579
گياه پزشكي آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي ولي عصر زيرزمين 31872579
گياه پزشكي آزمايشگاه زيست شناسي دانشكده شيمي اول 31872577

آدرس دانشگاه

آدرس: یزد, صفائیه، بلوار شهدای گمنام

 کدپستی: 8915813135

تلفن: 9 - 03538211391

تلفن:  سایر بخش‌ها

نمابر ریاست:  03538214810

نمابر دبیرخانه:  03538215034

رایانامه: email1info
وبگاه: www.iauyazd.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

رایانامه: email1این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمابر: 03538214810

آمار وبگاه

کاربران
54
مطالب
875
نمایش تعداد مطالب
5122566

ما 345 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.