چاپ کردن این صفحه

ساختمان فیزیكی الیاف (روش‌های پیشرفته میكروسكوپی در نساجی)

تأليف: دکتر محمد میرجلیلی
1384 429 صفحه 2500 تومان


 طبقه‌بندی الیاف
 نظریه‌های ارائه شده پیرامون ریز ساختار الیاف
 شناسایی الیاف
 ‌اندازه‌گیری ابعاد الیاف
 میكروسكوپ نور پلاریزه و مبانی میكروسكوپ‌های نوری
 روش‌های آماده سازی ویژه برای میكروسكوپ نوری
 سایر روش‌های میكروسكوپی نوری به كار رفته جهت مطالعه‌ی الیاف
 میكروسكوپ الكترونی انعكاسی و میکروسکوپ الکترونی ‌انتقالی
 شناسایی و تجزیه‌ی كمّی مخلوط‌های الیاف حیوانی
 سایر روش‌های مطالعه‌ی ساختمان الیاف

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات